กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงานแก่นักศึกษาระดับ อุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

untitled

ประชาสัมพันธ์…กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงานแก่นักศึกษาระดับ อุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพลังงานทดแทน

ยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 เม.ย. 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ทุนวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน

ข่าวฝากจาก รศ.ดร.พรทิพย์  เรืองธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »