ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “บทบาทของสมาคมสถาปนิกสยามกับสถาบันการศึกษา”

asa-2-03-61x

เรียนเชิญ คณบดี / รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน / ประธานหลักสูตร AR UA LA IA และอาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »