การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จํากัด

untitled-1
img_2741

เมื่อวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จํากัด ณ ห้องประชุม AR116 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอาคารในระบบ BIM (Building Information Modeling) ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระบบ PIM (Product Information Modeling) และด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อการศึกษา Lumion Pro” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการนาเสนอผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม ด้วยการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน และจัดดาเนินการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ การบริการวิชาการ ตลอดจน การแลกเปลี่ยนส่งเสริมความรู้ให้แก่องค์กรและสังคม จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็น Autodesk Authorized Partner, Autodesk Authorized Training Center และตัวแทนจาหน่ายซอฟต์แวร์ Lumion อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรมการลงนามความร่วมมือ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »