เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP)
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:30 น.
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่>>https://goo.gl/forms/rqLUL2Sa3oma4a2g1

มีค่าใช้จ่าย
– นิสิตปัจจุบันคณะสถาปัตย์ฯ 200 บาท
– ศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ 300 บาท
– บุคคลภายนอกคณะสถาปัตย์ฯ 300 บาท
– อาจารย์ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจิรวดี (089-4947997)

ผู้ประสานงานโครงการ : คุณจิรวดี  หลวงสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »