อบรมอัพเดทนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบและก่อสร้าง เรื่อง พื้น , ผนัง และวัสดุในงานงานแลนสเคป

img_2891

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับ  บ. เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด  ได้มีการจัดโครงการ อบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนิสิตและผู้ที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ในหัวข้อเรื่อง“นวัตกรรมการก่อสร้าง พื้น,ผนัง และงานภูมิทัศน์”  ณ  ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201)  ซึ่งมีนิสิตนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขา คณาจารย์ สถาปนิก และผู้สนใจทั่วไป   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และให้สามารถเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน

ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรมการอบรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »