การอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP)

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดโครงการอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP) ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FabCafe Bangkok และอาจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยี Rapid Prototype and Three-D Printing, การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้าง Prototype และตัวอย่างการสร้างดิจิตอลไฟล์และการสร้างต้นแบบโดยเครื่องพิมพ์ Three-D Printing ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู็เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสู่เชิงพาณิชย์ และฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นช่องทางธุรกิจจากงานออกแบบ

ผู้ประสานงานโครงการ/ข่าว : คุณจิรวดี  หลวงสุข
ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง , วรารินทร์  ปัญญาวงษ์

ภาพกิจกรรมการอบรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »