ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2

กิจกรรมที่ 1 : MSU Startup Camp #1 จัดโดย ศูนย์ความร่มมือกับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหมชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบใหม่ ให้มีความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบการให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต อีกทั้ง ผลักดันให้ธุรกิจก้าวสู่ธุรกิจ Startup ตามนโยบายของรัฐบาล

ลงทะเบียนได้ที่ https://academy.sti.or.th/e/603f776eb5
รายละเอียดเพิ่มเติม spmsu.msu.ac.th

ทั้งนี้ สำหรับอาจารย์หรือนิสิตที่สนใจกิจกรรมที่ 4 สามารถติดต่อโดยตรงที่ อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »