การบรรยายพิเศษ โดยคุณโน้ส อุดม แต้พานิช “แง่คิด มุมมองเกี่ยวกับชีวิตการทำงานจริง”

3

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสได้ต้อนรับวิทยากรพิเศษ “คุณโน้ส อุดม แต้พานิช” ในการบรรยายให้แง่คิด มุมมองเกี่ยวกับชีวิตการทำงานจริง สอดแทรกความบันเทิงอย่างมากมาย แก่นิสิตภายในคณะฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอิ่มเอมใจของคณาจารย์และนิสิตทุกคน ทางคณะขอขอบคุณ คุณโน้สและทีมงาน ที่สละเวลาให้ความอนุเคราะห์ตอบรับการเชิญ และหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับอีกครั้ง ขอขอบคุณมากค่ะ

ขอขอบคุณท่านคณบดี หัวหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และ STAFFทุกคน ไว้ ณ โอกาสนี้

ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม
ข้อมูล: อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »