ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์

dscf5164
dscf5142
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยกิจกรรมในช่วงบ่าย ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากทุกคณะ หน่วยงานได้รวมตัวกันเพื่อแห่กัณฑ์หลอน เข้าไปในบริเวณจัดงาน ณ อาคารพลศึกษา และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ตลอดจนบริการโรงทาน ในงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่
สำหรับยอดเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคปัจจัยหรือกัณฑ์หลอน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวน 203,099.25 บาท ได้มอบให้กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเก็บไว้เป็นเงินรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งจะได้นำไปสร้างประโยชน์แก่ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ส่งบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นิสิตซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้รับรู้และหวงแหนสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีนี้ให้คงอยู่ต่อไป
ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง/นิกานต์ดา  ทองน้อย
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง  (อ้างอิงข้อมูลจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ภาพประกอบกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »