ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา “ศิลปะการออกแบบสุนทรียะวิถีอีสานและการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบ”

posterseminar2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »