ขอเชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทต่างๆ ในวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง”

18-04-61

ขอเชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทต่างๆ ในวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง”
โดยวิทยากรคุณปุณยวัจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูล : อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์
ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »