คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการ Thesis of The Year 2017

1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการ Thesis of The Year 2016
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Thesis of The Year 2017 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้กล่าวว่า โครงการ Thesis of The Year 2017 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา และเผยแพร่ผลงานของนิสิตสู่สังคมภายนอก โดยในงานมีการคัดเลือกผลงานที่วิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ในทุกสาขาเพื่อนำเสนอบนเวทีและมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รวมถึงผลงานจากการเรียนการสอนที่ดีที่สุดของนิสิตทุกสาขาและทุกชั้นปี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านการเรียนการสอนด้านการออกแบบของรุ่นน้อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา โดยเชิญนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้มาบรรยายให้ความรู้

ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยในปีการศึกษา 2560 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมือง หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรนฤมิตศิลป์ในการนี้ได้มีการนำเสนอผลงาน The Best Thesis of the year 2017 นิสิตที่ได้รับรางวัล The Best มีดังนี้
สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ นายธนโชติ สุทธิฤทธิ์ ผลงาน โครงการออกแบบศูนย์ศึกษา อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้าตามวิถีชุมชน อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น The Sixty Plus Retirement Condominium.
ส่วนรางวัล THESIS OF THE YEAR 2017 มี 2 รางวัล ได้แก่
1.นายธนพฤท จังพล ผลงาน พื้นที่ปฏิสัมพันธ์เชิงการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  Interactive Space for Learning and Self-improvement.
2.นายคเณศ อิ่มสะอาด  ผลงาน โรงเรียนทางเลือก การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัฒนธรรมภูไท Phu-tai Community Alternative School of Fundamental Education.
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้แก่ นางสาวณัฐฐาพร จอมหงษ์ ผลงาน เดอะ ซิกซ์ตี้ พลัส คอนโดมิเนียมสำหรับคนวัยเกษียณ U-Tapao Aerotropolis District Development Design : Sattahip, Parla, Chonburi Province, Rayong Province.
ส่วนรางวัล THESIS OF THE YEAR 2017 มี 2 รางวัล ได้แก่
1.นางสาวบุญชิรา ศรีวงศ์งาม ผลงาน โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่ย่านมีนบุรี เพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีตลาดมีนบุรีและสถานีปลายทางมีนบุรี) และการเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของเขตชานเมืองกรุงเทพ(ฝั่งตะวันออก)  The Urban Development of Minburi Area for Suburban Commercial and Accommodate to Monorail Pink Line.
2.นางสาวสุจิตรา นามบุดดี ผลงาน โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  Urban Rehabilitation Project of  Phala Community, Banchang District, Rayong Province to Promote Eco-Tourism.
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ ประสพมงคล ผลงาน โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ต กรุงเทพมหานคร HITECTURAL PROPOSAL DESIGN FOR ESPORT PLAYER CENTER BANGKOK
ส่วนรางวัล THESIS OF THE YEAR 2017 มี 2 รางวัล ได้แก่
1.นายวสันต์ ไชยประเสริฐ ผลงาน โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ท่าอากาศยานนานาชาตินครราชสีมา  INTERIOR ARCHITECTUAL PROPOSAL FOR NAKHONRATCHASIMA INTERNATIONAL AIRPORT.
2.นางสาวดารารัตน์ สุภารัตน์ ผลงาน โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ฮับบา โคเวิร์คกิ้ง สเปซ ภูเก็ต  INTERIOR ARCHITECTURAL PROPOSAL DESIGN HUBBA CO-WORKING SPACE PHOKET.
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ นายธนโชติ สุทธิฤทธิ์ ผลงาน โครงการออกแบบศูนย์ศึกษา อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้าตามวิถีชุมชน อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น The Designing Project of Learning Center of Wetland Ecological Conservation and Restoration by The Community Way of Life, Kaeng Lawa, Ban Had District, Khon Kaen Province.
ส่วนรางวัล THESIS OF THE YEAR 2017 มี 2 รางวัล ได้แก่
1.นางสาวปราณปรียา ไชโยแสง ผลงาน โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและโครงข่ายพื้นที่สีเขียว กลุ่มอาคารทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  The project of Landscape Architectural and Green  networks Design ; The case study of Medical Buildings, Khon Kaen University.
2.นายปรัชญา บุญยทัต ผลงาน โครงการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมสวนสนุก ดิ อนิเมะ เวิล์ด จังหวัดนนทบุรี  Landscape Architectural design and Planning Project of The Anime World Theme Park, Nonthaburi Province.
สาขานฤมิตศิลป์ เอกออกแบนิเทศศิลป์ ได้แก่ นายจิตติ  สุโพธิ์ ผลงาน โครงการ ออกแบบตราสินค้า (แบรนด์) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิลัย  Brand Design for Organic Agricultural Products of Baan Nong Khug-Si Wilai Group.
สาขานฤมิตศิลป์ เอกออกแบบหัตถอุตสหกรรม ได้แก่ นางสาวกนกพร  นิระภาพ ผลงาน โครงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกัน(Co-working space) The Proposed Furniture Design Project for Co-working space.
สาขานฤมิตศิลป์ เอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้แก่ นายกัญติณณภัทร  ฤทธิ์กลาง ผลงาน โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีประเภทAVANT GARDE โดยรับแรงบันดาลใจจากการสำรวจดาวอังคารของรถสำรวจคิวริออสซิตี้ The project of designing lady’s clothes in the type of avant-garde which is inspired by Mars exploration by the Curiosity.
นอกจากนี้ เวลา 10.15 – 11.30 น.  ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยาย Last Lecture ให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้ายก่อนจบออกไปทำงานเพื่อเป็นบัญฑิตที่มีคุณภาพสำหรับรับใช้สังคมต่อไป
และเวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ทำพิธีมอบใบประกาศและมอบรางวัล Thesis of the Year 2017
ส่วนเวลา 13.30 – 15.00 น. ฝ่ายพัฒนานินิตยังได้จัดกิจกรรมพิธีถอดไทสำหรับนิสิตชาย และถอดตุ้งติ้งสำหรับนิสิตหญิง แล้วจัดทำพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกแขนนิสิตชั้นปีสุดท้ายเพื่อความเป็นศิริมงคลสำหรัยนิสิตที่จะจบการศึกษา
ทั้งนี้เวลา 19.30 – 23.00 น. ฝ่ายพัฒนานิสิตยังได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยง Bye Nior ให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้าย โดยมีนิสิตรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ซึ่งมีคณาจารย์ทุกสาขาวิชาร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับนิสิตในครั้งนี้อย่างคับคั่ง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 3510
ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง , วรารินทร์ ปัญญาวงษ์
ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »