การสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดี (KM) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 1/2561

img_4965

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดี (KM) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2/2559  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  ณ  ห้องประชุม  AR116  เวลา 09.00-15.00 น.  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และมี  อาจารย์ธนายุทธ  ไชยธงรัตน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงานและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์และบุคลากรผูเได้รับทุนในการทำวิจัยและบริการวิชาการนำองค์ความรู้ที่ได้มานำเสนอ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่  และสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำงานวิจัย  ซึ่งเป็นการจัดหาพื้นที่ทางวิชาการที่เหมาะสมให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอย่างเป็นมืออาชีพ  นอกจากนี้ยังเป็นการติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรที่ได้รับทุนในการทำการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ  มหาวิทยาลัยและทุนภายนอก  ตามแผนการติดตามของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง , วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ , พัชรินทร์ เชื้อภักดี
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง
ผู้ประสานงาน : ผกาทิพย์  เนาว์สันเทียะ

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »