การแสดงผลงานด้านแฟชั่นและสิ่งทอ CAF 6th “Check in CAF” ครั้งที่ 6

img_5135

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.  หลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการจัดแสดงผลงานด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  CAF 6th “Check in CAF” ครั้งที่ 6  ซึ่งได้รับเกียรติโดยท่านวิทยา  มากปาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ในการเปิดโครงการในครั้งนี้  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นผู้กล่าวรายงานและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณาจารย์  บุคลากร  นิสิตและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านสาขาวิชาชีพระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน  และเป็นการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ  นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านสถานที่จากห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็ก  โดยแพทย์หญิงโศรยา  คณาสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ และนายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  พร้อมทั้งคุณอภิรักษ์  อรัญเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประสานงานในการให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในครั้งนี้

จากหลายปีที่ผ่านมา สาขานฤมิตศิลป์  ได้ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคาม  โดยการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ  ได้แก่
>> รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ “โครงการประกวดอาภาณ์แห่งศิลป์” ณ ประเทศนิวซีแลนด์
>> รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ “โครงการดีไซเนอร์ไทยสู่เวทีโลก” โดยนำผลงานไปจัดแสดง ณ ประเทศฝรั่งเศษ
>> รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “โครงการแปซิฟิคคริม” โดยนำผลงานไปจัดแสดง ณ ประเทศญี่ปุ่น
>> รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “โครงการ Thailand Student Fashion Project Award”
>> รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ”
>> รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น”
>> รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “โครงการออกแบบลวดลายรถยนต์ Toyota Yaris”
>> รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “การประกวด ฮอนด้า แอลพีจีไทย แฟชั่น ดีไซด์คอนเทสด์ 2015”
>> รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “โครงการ DIY Dremel it Yourself”
>> รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “การออกแบบผ้ายีนส์”
>> รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “โครงการ Silk Road for Youth Dedigner” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัลซ้อน คือ  รางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดทำงานจากผ้าไหม  รางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดวัยรุ่นจากผ้าไหม  และรางวัลชนะเลิศ Popular Vote

นอกจากนี้ยังได้ทำงานวิจัยและบริการวิชาการกับชุมชน  ได้แก่
** การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก  จังหวัดมหาสารคาม
** โครงการออกแบบผ้าฝ้ายย้อมโคลน
** โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP เสื่อกก  จังหวัดมหาสารคาม  ประเภท Premium OTOP
** โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติเพื่องานออกแบบและตกแต่งภายใน
** โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ชุมชนบ้านหนองโนใต้  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
** โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาและพัฒนาทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์  และอื่นๆอีกหลายโครงการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอขอบพระคุณท่านรปะธานท่านวิทยา  มากปาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้  และขอขอบคุณห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณองค์กรต่างๆและทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทำให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

VDO : Check in CAF#6-1
VDO : Check in CAF#6-2

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »