สโมสรนิสิตคณะสถาปัตย์ฯ มมส. ได้จัดกิจกรรม big cleaning day

1

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 และนิสิตภายในคณะฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาด และปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ โดยตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงได้ร่วมมือกันทำนุบำรุง รักษา อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม
ภาพ สโมสรนิสิตฯ 2561

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »