บุคลากรเข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

2
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้จัดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี 2561  ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก กิจกรรมภายในงาน เวลา 13.30 น. คณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวมกันที่หน้าอาคารบรมราชกุมารีแห่ต้นเทียนพรรษาและต้นดอกเงิน โดยมีวงกองยาวศิลป์อีสานแห่เข้าสู่บริเวณพิธีจากนั้นประธานในพิธีไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ซึ่งในปีนี้มีการถวายเทียนพรรษาทั้งหมด 23 วัด ซึ่งเป็นวัดที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นการเสร็จพิธีถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมจตุปัจจัย ยอดถวายรวม 109,100 หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน หารถวาย 23 วัดเท่าๆกัน เพื่อถวายในการทำบุญในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทอดถวายเทียนพรรษา ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ภาพ : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ , วุฒิไกร  ป้อมมะรัง
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »