ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

img_7192

มื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 1  พร้อมแนะนำผู้บริหาร  คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละสาขา  แล้วแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนและนำเสนอผลงานเด่นของคณะฯในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ  นอกจากนี้นิสิตยังได้รับข้อแนะนำการปฏิบัติในการติดต่อประสานงานพร้อมทั้งชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับกับบุคคลากรฝ่ายงานต่างๆ เช่น งานวิชาการ  งานห้องอ่านหนังสือ และงานพัฒนานิสิต  แล้วยังได้ชี้แนะแนวทางการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อนิสิตเกิดปัญหาระหว่างการศึกษาให้กับนิสิตได้รับทราบด้วย  และนอกจากนี้นิสิตยังได้แยกกลุ่มพบคณาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาเพื่อรับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจในแต่ละสาขาวิชาที่เรียน

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณขวัญชัย  ปรีดี  ศิษย์เก่าที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม  มาบรรยายให้ความรู้และจากประสบการณ์การทำงานและแรงบันดาลใจในการศึกษาให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ที่ได้เริ่มเข้ามาศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ซึ่งนอกจากกิจกรรมการทำความเข้าใจให้กับนิสิตใหม่แล้วนิสิตใหม่ยังได้รับการต้อนรับและดูแลจากรุ่นพี่เป็นอย่างดีด้วย

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ประมวลภาพกิจกรรม ::

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »