โครงการเตรียมความพร้อม นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โดยในช่วงเช้าฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนานิสิตได้แนะนำการลงทะเบียน  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ AR113-114  ซึ่งมีนิสิตรุ่นพี่คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือน้องใหม่ในการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561  และในช่วงบ่ายได้แยกนิสิตแต่ละสาขาเพื่อทำความเข้าใจและปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นก่อนเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  โดยอาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาและมีนิสิตรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชาคอยให้ข้อแนะนำและความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพการดำเนินกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »