ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

img_7378

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาทแก่นิสิตทุกชั้นปี  พร้อมแนะนำผู้บริหาร  คณาจารย์และอาจารย์ที่กลับจากการลาศึกษาต่อ  แล้วนำเสนอผลงานเด่นของคณะฯในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ  และได้มอบในประกาศเชิดชูเกียรติให้กับนิสิตที่เรียนดีในแต่ละชั้นปีแล้วยังได้มอบใบประกาศให้กับนิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย  และนอกจากนี้ยังได้มอบใบประกาศให้กับนิสิตที่ได้ทำประโบชน์ให้กับส่วนรวม  ทั้งนี้ในโอกาศเดียวกันนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับคุณเมธา  คล้ายแก้ว  ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม  โดยได้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพอย่างเด่นชัดและได้รับคัดเลือกจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ทั้งนี้คุณเมธายังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในขณะที่เรียนและประสบการณ์การทำงานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนิสิตใหม่และนิสิตที่จะจบการศึกษาเพื่อออกไปสู่การทำงานต่อไปในอนาคต  และนอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำฝ่ายสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชุดปัจจุบันเพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีได้รับทราบอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ประมวลภาพกิจกรรม ::

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »