ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้)”

0-1

นายเกษมสันต์ เทศศรีเมือง  ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The Pride Of ISAN Thai Silk “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้)”  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพมหานคร  จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy Development) ตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน

เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก มีช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการทอผ้าไหมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในชนบท ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทย มีความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากชาวต่างประเทศ โดยผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี

สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้) ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบ (design) การจัดทำแพทเทิร์น และการตัดเย็บชุดผ้าไหมพร้อมใช้งาน มาแล้วจำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (กลุ่มอีสานใต้) จัดขึ้น ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 (กลุ่มอีสานกลาง) จัดขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 3 (กลุ่มอีสานเหนือ) จัดขึ้น ณ โรงแรมนาดี 10 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผลงานชุดผ้าไหมที่ส่งเข้าประกวด ทั้ง 30 ชุด ได้มีการจัดประกวดและประกาศผลผู้เข้ารอบ จำนวน 10 ชุดไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

ในครั้งนี้  เป็นการประกาศผลการประกวดชุดที่ชนะเลิศการแข่งขันการตัดเย็บชุดผ้าไหม งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ  ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหม จากกลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง และกลุ่มอีสานใต้ การจัดนิทรรศการเผยแพร่เรื่องราว (Story telling) เกี่ยวกับผ้าไหมไทยที่เป็นเอกลักษณ์และใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

ข่าว : ละเอียด  โกหลำ

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »