นิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” สาขาออกแบบแฟชั่น

1

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561  มีการประกาศผลการตัดสินประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์”  ซึ่งจัดโดยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561” โดยมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ  เพื่อเปลี่ยนมุมมองของคนรุ่นใหม่ และ Young Designer ให้หันมาเลือกผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนเป็นวัตถุดิบในการออกแบบ และสร้างสรรค์การพัฒนาสินค้าต่างๆ เป็นการทอมือ ทอใจ ช่วยชุมชน ล่าสุดโครงการฯ กำหนดจัดพิธีประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลาง งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี

โดยการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขานุการร่วมภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน และมี คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงคณะกรรมการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ได้แก่ คุณสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณวรรณพร พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท PLA คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูตร คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) คุณชลิดา จันทร์สิริพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เข้าร่วมภายในงาน พร้อมชมแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้าสาขาออกแบบแฟชั่น สุดตระการตา และนิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาออกแบบแฟชั่น สาขาออกแบบเคหะ สิ่งทอ สาขาออกแบบลาย ที่บริเวณบูธ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)

จากผลการประกวดในครั้งนี้  นายศราวุธ  สนิทไทย ปี 4 CA นิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอ  สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับรางวัลชมเชย  นอกจากนี้ยังมี  นายมานิตย์  เจกะบุตร  ศิษย์เก่าสาขานฤมิตศิลป์  ได้รับรางวัลชมเชย  เช่นเดียวกันด้วย

ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »