คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 หลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Photoshop + illustrator, หลักสูตร V-ray for Sketch up, หลักสูตรการนำเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมด้วย Lumion Pro ,หลักสูตร Autodesk Revit 2018 for Architectural Design และหลักสูตร SketchUp + Profile Builder โดยได้เชิญศิษย์เก่าของคณะฯ และสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานและการใช้โปรแกรมต่างๆ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายการอบรมให้กับนิสิตและบุคลากรในคณะฯ ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการครั้งนี้ คือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตและบุคลากร นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและประกอบวิชาชีพในอนาคต

ภาพ/ข่าว : ผกาทิพย์ เนาว์สันเทียะ

ภาพกิจกรรมการอบรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »