การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากวิทยากรชาวต่างชาติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน English for Specific Purposes

img_7734

เมื่อวันองคารที่ 21 สิงหาคม 2561  รายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน English for Specific Purposes รหัส 0031003 กลุ่ม 86 และกลุ่ม 87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์  ได้เชิญวิทยากรจากภายนอกคณะมาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คือ Meadhbh Ahern หรือชื่อเล่น Ajarn May จากประเทศไอร์แลนด์  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติโดยตรงอันเป็นการส่งเสริมทักษะของนิสิตในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์
ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »