อาจารย์คณะสถาปัตยฯ เข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14

7

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบรางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน : 50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned” พร้อมกล่าวปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 180 เรื่อง จำแนกเป็น การนำเสนอภาคบรรยาย 94 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 86 เรื่อง โดยมีการประกวดผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ส่งผลงานนำเสนอในครั้งนี้ด้วย  โดยได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทบรรยาย สาขาบริการวิชาการ ดีเด่น ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกนลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ ผู้นำเสนอ ผศ.วิชาภรณ์ ชำนิกำจร  แล้วยังได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดีเด่น ชื่อผลงาน การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอัตลักษณ์ชุมชน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผู้นำเสนอผลงาน อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์  และ ผศ.รังสิทธิ์  ตันสุขี  ได้รับรางวัล  การนำเสนอโปสเตอร์ ดีเด่น งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

ภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »