ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14

PRINT

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 ณ ประเทศมาเลเซีย

พร้อมเอกสารและไฟล์ที่แนบมาดังนี้

1. ไฟล์วีดีโอ สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 13

2. Poster ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14

3. แบบฟอร์มใบสมัครโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »