สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คิด สาน สร้าง” : DESIGN THINKING + USER EXPERIENCE DESIGN

17

17 – 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มนิสิตชั้นปีสุดท้าย สาขาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง และสาขานฤมิตศิลป์ ได้เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คิด สาน สร้าง” : DESIGN THINKING + USER EXPERIENCE DESIGN โดยความร่วมมือของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตได้รับโจทย์ คิด-สาน-สร้าง เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม โดยเน้นการระดมสมองวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ นอกจากนิสิตจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นกลุ่มที่แตกต่างออกไปจากที่เรียนในชั้นเรียน และความสนุกสนานแล้ว ทางบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังได้มอบรางวัลให้แก่ผลงานที่ชนะใจผู้เข้าร่วมโครงการ 3 รางวัล ได้แก่ “โครงการเส้นทางธรรม เพื่อนักท่องเที่ยวสายบุญ”, “โครงการ Mahasarakham Smart Tour เพื่อนักท่องเที่ยวยุคใหม่” และ “โครงการ บ้านข้างๆ Home Stay เพื่อกลุ่มนักลงทุน”

ภาพ/ข่าว :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »