โครงการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS 2019) ภูมิปัญญาเพื่อเมืองอัจฉริยะ” (Wisdom for Smart City)

banner

  1. หลักการและเหตุผล (เว็บไซต์ https://arch-info.msu.ac.th/URPAS2019/)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถาบัน โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมให้ดียิ่งขึ้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จึงได้การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 7 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสถาบันต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยที่ประกอบด้วย ผลงานทางด้านการผังเมืองและสถาปัตยกรรมผังเมือง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณชนต่อไป

  1. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ในการแสดงและนำเสนอผลงานวิจัย เป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณชน

2) เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการสร้างการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่ การพัฒนา และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ในเชิงบูรณาการ

3) เพื่อรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและการก่อสร้าง

  1. กลุ่มเป้าหมาย: นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่สนใจ
  1. สถานที่ดำเนินการ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. รูปแบบการประชุม

1) การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker)

2) การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

  1. กลุ่มสาขาที่รับพิจารณาผลงาน

กลุ่มที่ 1 การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

กลุ่มที่ 2 การปรับตัวและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation and Mitigation)

กลุ่มที่ 3 การป้องกันภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction)

กลุ่มที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life)

กลุ่มที่ 5 การพัฒนาชุมขน (Community Development)

กลุ่มที่ 6 การวางแผนระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Planning)

กลุ่มที่ 7 การวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Planning)

กลุ่มที่ 8 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Planning and Management)

กลุ่มที่ 9 การพัฒนาที่อยู่อาศัย (Housing Development)

กลุ่มที่ 10 การแก้ปัญหาความยากจน (Poverty Reduction)

กลุ่มที่ 11 การออกแบบชุมชนเมืองและภูมิทัศน์เมือง (Urban Design and Urban Landscape)

กลุ่มที่ 12 การฟื้นฟูเมือง (Urban Renewal)

กลุ่มที่ 13 การวางแผนท่องเที่ยว (Tourism Planning)

กลุ่มที่ 14 การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคและเมือง (Regional and Urban Economic Development)

กลุ่มที่ 15 สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

  1. กำหนดการส่งบทความและการจัดประชุมฯ
รายการ กำหนดการ
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 19 พฤศจิกายน 2561
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว 8 มีนาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาบทความ 22 มีนาคม 2562
งานประชุมวิชาการฯ 13-14 มิถุนายน 2562

 

  1. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
ประเภท ค่าธรรมเนียม
ผู้นำเสนอบทความวิชาการในที่ประชุม

– อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

– นิสิต นักศึกษา

– ผู้ร่วมการประชุมวิชาการ

 

2,000 บาท

1,000 บาท

500 บาท

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาของสถาบันภาคีร่วมจัดและที่ได้รับการเชิญจากผู้จัดงาน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

  1. ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

คุณผกาทิพย์ เนาว์สันเทียะ (ผู้ประสานงาน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์: (043) 754 381, มือถือ (086) 4555990 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

Email: research.arch@msu.ac.th

Website: https://arch-info.msu.ac.th/URPAS2019

กำหนดการการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี พ.ศ. 2562

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

—————————————————

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.00 น. รถตู้ออกจากสนามบินขอนแก่น เข้าที่พักฯ สนามบินขอนแก่น-ที่พักจังหวัดมหาสารคาม
19.00 น. รถตู้ออกจากสนามบินขอนแก่น เข้าที่พักฯ

 

วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการฯ ณ หน้าสำนักงานเลขาฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
09.30 – 09.45 น. – พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ

– ประธานจัดงานประชุมวิชาการ แนะนำตัวแทนเจ้าภาพร่วมจัดจากสถาบันเครือข่าย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ แก่สถาบันเครือข่าย และเจ้าภาพร่วมจัด

– ประธานในพิธีเปิดงานสร้างสรรค์และชมงาน

ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร

 

 

 

 

ณ โถงใต้ออดิทอเรียม ชั้น 1

09.45 – 10.45 น. บรรยายพิเศษ โดยองค์ปาฐก (Keynote Speaker) ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ โดยองค์ปาฐก (Keynote Speaker) ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงใต้ออดิทอเรียม ชั้น 1
13.00 – 14.00 น. การเสวนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “Wisdom for Smart Design and City” ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร
14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 17.00 น. นำเสนอบทความประชุมวิชาการฯ ณ ห้องนำเสนอย่อย
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัด           ้องประชุมสำนักงาน(ฯชาการฯ  ——————–

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จากสถาบันเครือข่าย

ณ ห้องนำเสนอย่อย
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ

ประจำปี พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมฯ
17.00 – 19.00 น. – งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ

– การแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ

– มอบธงให้ผู้จัดการประชุมครั้งถัดไป

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนอีสาน

 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการฯ ณ หน้าสำนักงานเลขาฯ คณะสถาปัตยกรรมฯ
09.00 – 10.30 น. นำเสนอบทความประชุมวิชาการฯ ณ ห้องนำเสนอย่อย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. นำเสนอบทความประชุมวิชาการฯ ณ ห้องนำเสนอย่อย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงใต้ออดิทอเรียม ชั้น 1
13.00 – 16.30 น. ออกเดินทางทัศนศึกษา ชมเมือง “ตักศิลานคร” สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
17.00 น. เดินทางกลับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »