banner2

  1. หลักการและเหตุผล (เว็บไซต์ https://arch-info.msu.ac.th/Homepoom2019/)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถาบัน โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมให้ดียิ่งขึ้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จึงได้การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสถาบันต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการประชุมฯ การนำเสนอผลงานวิจัยที่ประกอบด้วย ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมออกแบบภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง และด้านการออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณชนต่อไป

 

  1. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ในการแสดงและนำเสนอผลงานวิจัย เป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณชน

2) เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการสร้างการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่ การพัฒนา และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ในเชิงบูรณาการ

3) เพื่อรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและการก่อสร้าง

  1. กลุ่มเป้าหมาย: นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่สนใจ
  1. สถานที่ดำเนินการ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1. รูปแบบการประชุม

1) การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker)

2) การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

3) การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ (Creative Arts)

  1. กลุ่มสาขาที่รับพิจารณาผลงาน

กลุ่มที่ 1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

กลุ่มที่ 2 สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)

กลุ่มที่ 3 สถาปัตยกรรมผังเมืองและการผังเมือง (Urban Architecture & Urban Planning)

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)

กลุ่มที่ 5 ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

กลุ่มที่ 6 การออกแบบสร้างสรรค์ และนฤมิตศิลป์ (Creative Design & Creative Arts)

กลุ่มที่ 7 การออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบอุตสาหกรรม

(Communication Design & Industrial design)

กลุ่มที่ 8 การจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management)

กลุ่มที่ 9 สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1. กำหนดการส่งบทความและการจัดประชุมฯ
รายการ กำหนดการ
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 19 พฤศจิกายน 2561
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว 8 มีนาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาบทความ 22 มีนาคม 2562
งานประชุมวิชาการฯ 13-14 มิถุนายน 2562

 

  1. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
ประเภท ค่าธรรมเนียม
ผู้นำเสนอบทความวิชาการในที่ประชุม

– อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

– นิสิต นักศึกษา

– ผู้ร่วมการประชุมวิชาการ

 

2,000 บาท

1,000 บาท

500 บาท

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาของสถาบันภาคีร่วมจัดและที่ได้รับการเชิญจากผู้จัดงาน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

  1. ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

คุณผกาทิพย์ เนาว์สันเทียะ (ผู้ประสานงาน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์: (043) 754 381, มือถือ (086) 4555990 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

Email: research.arch@msu.ac.th

Website: https://arch-info.msu.ac.th/Homepoom2019

 

 กำหนดการการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 4

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

—————————————————

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.00 น. รถตู้ออกจากสนามบินขอนแก่น เข้าที่พักฯ สนามบินขอนแก่น-ที่พักจังหวัดมหาสารคาม
19.00 น. รถตู้ออกจากสนามบินขอนแก่น เข้าที่พักฯ

 

วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการฯ ณ หน้าสำนักงานเลขาฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
09.30 – 09.45 น. – พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ

– ประธานจัดงานประชุมวิชาการ แนะนำตัวแทนเจ้าภาพร่วมจัดจากสถาบันเครือข่าย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ แก่สถาบันเครือข่าย และเจ้าภาพร่วมจัด

– ประธานในพิธีเปิดงานสร้างสรรค์และชมงาน

ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร

 

 

 

 

ณ โถงใต้ออดิทอเรียม ชั้น 1

09.45 – 10.45 น. บรรยายพิเศษ โดยองค์ปาฐก (Keynote Speaker)

 

ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ โดยองค์ปาฐก (Keynote Speaker)

 

ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงใต้ออดิทอเรียม ชั้น 1
13.00 – 14.00 น. การเสวนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “Wisdom for Smart Design and City” ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร
14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 17.00 น. นำเสนอบทความประชุมวิชาการฯ ณ ห้องนำเสนอย่อย
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัด           ้องประชุมสำนักงาน(ฯชาการฯ  ——————–

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จากสถาบันเครือข่าย

ณ ห้องนำเสนอย่อย
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ

ประจำปี พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมฯ
18.00 – 20.00 น. – งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ

– การแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ

– มอบธงให้ผู้จัดการประชุมครั้งถัดไป

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนอีสาน

 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการฯ ณ หน้าสำนักงานเลขาฯ คณะสถาปัตยกรรมฯ
09.00 – 10.30 น. นำเสนอบทความประชุมวิชาการฯ ณ ห้องนำเสนอย่อย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. นำเสนอบทความประชุมวิชาการฯ ณ ห้องนำเสนอย่อย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงใต้ออดิทอเรียม ชั้น 1
13.00 – 16.30 น. ออกเดินทางทัศนศึกษา ชมเมือง “ตักศิลานคร” สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
17.00 น. เดินทางกลับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »