คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 201 คน

congratulation-2018

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
นางสาวณัฐฐาพร จอมหงษ์

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
นางสาวคุณากร เสริมทรง
นางสาวชลิดา ศรีวิชา
นายบัญชา สาริมา
นางสาวปิยธิดา พูนโตนด
นายศิริวัฒน์ พานแก้ว

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
นางสาวนพวรรณ วงสุตาล
นางสาวลดาวัลย์ อ่อนสุด
นางสาววริศรา สุขเกษม
นางสาวสุภัสสรา เสวิสิทธ์
นางสาวอัจฉราวรรณ ถีอาสนา

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
นางสาวศิริวรรณ ศิริแว่น

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชานฤมิตศิลป์
นายกัญติณณภัทร ฤทธิ์กลาง
นางสาวสิริพรรณ เคหาบาล

ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง
ข่าว : ปิยะนุช  อินทร์พรหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »