นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ร่วมค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)

15

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และบริษัท โตโยต้ามหาสารคาม จำกัด  ร่วมสานต่อโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)” ระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม  2562  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักออกแบบอาชีพในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อจะนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่สินค้า OTOP ของแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้จะมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและพิธีปิดโครงการในวันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2562  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : ค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง
ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์วีรพล  เจียมวิสุทธิ์

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »