ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14
14th UTM-MSU joint workshop in urban design and conservation  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) Mr.Isun Pukabpath  นายอศูรย์ ภูกาบเพ็ชร  CM  การจัดการงานก่อสร้าง
2) Mr.Peerapat Klinhom  นายพีระพัฒน์ กลิ่นหอม  CM  การจัดการงานก่อสร้าง
3) Mr.Harit Naonai  นายหฤษฎ์ เนาว์นัย  LA  ภูมิสถาปัตยกรรม
4) Mr.Jakkrit Kadthaisong  นายจักรกฤช กาศไธสง  LA  ภูมิสถาปัตยกรรม
5) MissJakkreewan Benjawong  นางสาวจักรีวรรณ เบ็ญจวงษ์  UA  ผังเมือง
6) MissKhanittha Khumkahat  นางสาวขนิษฐา คุ้มกะฮาด  UA  ผังเมือง
7) MissNita Sirithanawutichai  นางสาวนิตา ศิริธนะวุฒิชัย  UA  ผังเมือง
8) Mr.Patcharapon Jitbanjong  นายพัชรพล จิตบรรจง  UA  ผังเมือง
9) MissChirawan Choeithong  นางสาวจิราวรรณ เชยทอง  CA  นฤมิตศิลป์
10) MissWenika Sriburin  นางสาวเวณิกา ศรีบุรินทร์  CA  นฤมิตศิลป์
11) MissWorawalan Kaenthaow  นางสาววรวลัญชน์ แก่นท้าว  IA  สถาปัตยกรรมภายใน
12) MissParchaya Poomkokruk  นางสาวปรัชญา ภูมิโคกรักษ์  AR  สถาปัตยกรรม

PRINT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »