ละครเวที พลุนัดที่ 18

47

โครงการละครเวที พลุนัดที่ 18 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นละครเวทีที่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเป็นประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินงานติดต่อกันมาเป็น 17 ครั้งแล้ว อันเป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นิสิต การทำงานกับกลุ่มคนหลายๆกลุ่มที่มีความถนัดที่แตกต่างกัน ทั้งยังเป็นการนำศาสตร์การเรียนรู้ที่นิสิตได้เรียนมา นำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ของการทำละครเวที อาทิเช่น การออกแบบเสื้อผ้านักแสดง การออกแบบและจัดทำฉาก อีกทั้งยังใช้ความสามารถกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานอีกด้วย และยังเป็นการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย และอีกประสบการณ์ที่สำคัญ คือในการจัดทำละครนี้ได้มีการต่อยอด โดยการนำผลที่ได้ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน นั้นคือโครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร

ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม
ภาพ ชมรมArch Aperture ถาปัตย์เพ้อเจ้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »