สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีครั้งที่ 1

1

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สาขานฤมิตศิลป์ได้จัดโครงการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีครั้งที่ 1 ขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โครงการนี้เป็นการฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานแต่สนใจในการสร้างแบบเสื้อ การสร้างแบบกระโปรง การสร้างแบบเสื้อพื้นฐาน รวมถึงกระบวนการตัดเย็บเสื้อ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี และอาจารย์สายฝน จำปาทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรนฤมิตศิลป์เป็นวิทยากร
และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการ อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ให้เกียรติเป็นผู้มอบ

การดำเนินการในครั้งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คณะผู้ดำเนินการ ขอขอบพระคุณคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่อำนวยความสะดวก และสนับสนุนในโครงการนี้
พบกันในโครงการดี ๆ ของสาขานฤมิตศิลป์ในลำดับต่อไป

ที่มา : FB >> นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU.

ภาพกิจกรรมการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีครั้งที่ 1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »