โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี (รุกขกรรมขั้นต้น)

54521394_2260909027458820_5157956118462332928_n

เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี (รุกขกรรมขั้นต้น) โดยสาขาภูมิสถาปัตยกรรม และ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กลุ่มบิ๊กทรี เครือข่ายต้นไม้ในเมือง บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หมอต้นไม้ และกองทุนรวมคนไทยใจดี ในครั้งนี้ ภายใต้หน่วยงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาภูมิสถาปัตยกรรม  โดยจัดทำขึ้นเป็นหลักสูตรระยะสั้น ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มห่วิทยาลัย ในหลักสูตร Non- Degree  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถนำความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธีนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อในได้ผลประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มต้นจากหัวหน้างานหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ บุคลากร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีความสนใจ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตสาขาภูมิสถาปัตยกรรมหรือสาขาเกี่ยวเนื่อง ที่จะจบออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

1

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ   ราชบัณฑิตและศิลปินแห่งชาติ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือ “บิดาแห่งภูมิสถาปนิกในเมืองไทย”  บรรยายหัวข้อ “การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี” และ อาจารย์บรรจง  สมบูรณ์ชัย อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือที่รู้จักกันในนาม “หมอต้นไม้” ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับหมอต้นไม้ ซึ่งทำให้ผู้เข้ารีบการอบรมรู้ถึงสภาพปัญหาและเข้าใจว่าในสังคมเมืองในประเทศไทยปัจจุบันแออัด และมีมลพิษมากมาย ทำให้สุขภาพของคนเมืองค่อนข้างแย่ ต้นไม้ใหญ่ทั้งในสวนสาธารณะ ถนน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ และบ้านเรือนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้คนเมืองมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เนื่องจากต้นไม้สามารถเป็นตัวกรองฝุ่นละออง บรรเทามลพิษทางอากาศและทางเสียงที่เกิดจากยานพาหนะต่างๆ ลดผลกระทบสนามแม่เหล็กของสายไฟฟ้าที่เป็นสาเหตุของมะเร็ง ช่วยลดอุณหภูมิ บรรเทาความเครียดจากการใช้ชีวิตในเมืองที่แออัด และยังเป็นปัจจัยสำคัญด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วย แต่ต้นไม้ก็อาจจะสร้างความกังวลให้แก่เจ้าของสถานที่หรือผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณนั้นๆ ได้หลายประการเช่นกัน เช่น กิ่งเปราะหักตกลงมาทำให้เกิดความเสียหาย ลำต้นโค่นหักลง ทรงพุ่มรกทึบ ลำต้นเกิดโพรง นั่นเป็นเพราะต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ได้รับการดูแลที่ยังไม่ดีพอหรือผิดวิธีเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตัดแต่งต้นไม้

ภาพ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี (รุกขกรรมขั้นต้น)
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบโครงการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »