ประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯขึ้น ในวันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม AR 116 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

1

ทางสมาคมศิษย์เก่าฯได้เรียนเชิญ ดร.อดิศร วงศ์คงเดช  รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณชำนาญ มีนิยม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนการทำงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณมยุรี ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ อาจารย์สกลชัย  บุญปัญจา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ และวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างคณะ และสมาคมศิษย์เก่าฯ

ในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตัวแทนผู้บริหาร ได้ให้กำลังใจ และแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่เรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าฯ คือ

  1. สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมเกียรติแห่งสถานศึกษาและเผยแพร่วิทยาการตามวัตถุประสงค์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. สร้างความสามัคคีและส่งเสริมสัมพันธภาพตลอดจนการสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกและศิษย์ปัจจุบัน
  3. พัฒนางานด้านวิชาชีพและวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและต่างประเทศ
  4. ส่งเสริมการกุศล การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
  5. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

โดยสำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่  ห้อง AR 103 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

สมาคมนี้ชื่อ “สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”   ใช้อักษรย่อว่า “สศก.สมค.”

ชื่อภาษาอังกฤษ “Architecture, Urban Design and Creative Arts Mahasarakham University Alumni Association”    ใช้อักษรย่อว่า “ARCHMSUA.”

ภาพ : คุณปิยะนุช อินทร์พรหม และ คุณวรารินทร์ ปัญญาวงษ์

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »