โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14

“14th JOINT WORKSHOP ON URBAN DESIGN AND CONSERVATION (14th JWUDC) BETWEEN UNIVERSITI TEKNOLOGI, MALAYSIA, MAHASARAKHAM UNIVERSITY, THAILAND.

24

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 เป็นการสืบต่อความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Urban Design and Conservation Research Unit (UDCRU), Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia ที่จัดให้มีขึ้น เพื่อให้นิสิตจากทั้งสองสถาบันได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติงานออกแบบบนพื้นที่จริง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมืองครั้งนี้จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2562 ในครั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชน โดยพื้นที่ศึกษาและสถานที่ต่างๆ ที่เข้าเยี่ยมชมนั้นอยู่ในพื้นที่ Kuala Terengganu, Kuala Lumpur และ Melaka

ภาพ/ข่าว : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14

ภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »