การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ รอบคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดให้มีโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีการศึกษา 2/2561 รอบการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ จำนวน 3 อันดับ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201)

dsc_4093

ในการนี้ทางสาขาได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน เพื่อร่วมตัดสินการคัดเลือกนิสิตได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้

 1. คุณคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
 2. คุณราศี ทองเงิน สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
 3. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 4. อ.ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. อาจารย์ Sinthavone Daravong Vice Dean, Faculty of Architecture, National University of Laos
 6. อาจารย์ Anousa Khammoungkhoun Faculty of Architecture, National University of Laos
 7. อาจารย์ Phouvone Keoluexay Faculty of Architecture, National University of Laos

สำหรับโครงการของนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ ประกอบไปด้วยโครงการที่มีลักษณะหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ระดับตั้งแต่ ระดับของการฟื้นฟูบูรณะเมือง (Urban Renewal) ด้วยการพัฒนา (Redevelopment) การแก้ไขปรับปรุง (Rehabilitation) และการอนุรักษ์ (Conservation) ไปจนถึงโครงการในระดับของการพัฒนาเมือง (Urban Development) ซึ่งเป็นการสร้างเมืองหรือชุมชนขึ้นใหม่ โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 3 อันดับจากการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้

อันดับที่ 1 ได้แก่ “ คน คลอง เมือง “ โครงการฟื้นฟูชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมและระบบนิเวศชุมชนบางประทุน เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร โดย นายอนุชา พรมศร  โครงการนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านพื้นที่สีเขียวชุมชนและผลกระทบจากความเป็นเมือง  จึงได้จัดตั้งโครงการเพื่อสร้างคุณค่าแก่ชุมชนให้เกิดบทบาทด้านกิจกรรมทั้งชุมชนและรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคตให้สอดคล้องกัน  ทั้งยังสร้างคุณค่า เอกลักษณ์ให้กับชุมชน  จึงได้แนวคิดที่มาจากแนวคิดชุมชนระแวกบ้าน  แนวคิดชุมชนการเรียนรู้  และแนวคิดด้านการส่งออกอุตสาหกรรมชุมชนมาผนวกกันจนทำให้เกิดบทบาทด้านศักยภาพและภูมิคุ้มกันในชุมชน https://bit.ly/2VLJlVI และ https://bit.ly/2DM2mgR

อันดับที่ 2 ได้แก่ โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา ชลบุรี โดย นายทัศนัย อ่อนศรี  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการออกแบบพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา เพื่อออกแบบพื้นที่รองรับพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งทางรางและการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต จัดระบบการสัญจรในพื้นที่ทั้งระบบเส้นทางรถยนต์ เส้นทางขนถ่ายสินค้า เน้นการเดินเท้าในพื้นที่เป็นหลัก ส่งเสริมการเชื่อมระหว่างพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมของผู้คนและบรรยากาศที่ดี หากโครงการได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง โครงการนี้สามารถปรับใช้ในการพัฒนาได้และคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเมืองศรีราชา ที่ยั่งยืนต่อไป https://bit.ly/2vAt5IE  และ https://bit.ly/2Y2BJM3

อันดับที่ 3 ได้แก่ โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านคูเมืองเก่าโคราช จ.นครราชสีมา โดย นางสาวจตุพร มิลภา โครงการนี้มีแนวคิดสืบเนื่องจากการที่ย่านเมืองเก่าโคราชเป็นศูนย์กลาง ของประวัติศาสตร์อัน และได้มีพัฒนาการในการตั้งถิ่นฐานของเมืองต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันเมืองเก่าได้ถูกความเจริญและการขยายตัวของตัวเมืองโดยไม่มีขอบเขตและทิศทาง คุณค่าของเมืองและเอกลักษณ์ความเป็นเมืองเก่าค่อยๆ ลดความสําคัญและถูกทําลาย พื้นที่เมืองเก่าของนครราชสีมาหรือพื้นที่บริเวณที่อยู่ในเขตคูเมืองทั้งหมด เป็นแหล่งพักอาศัยที่เก่าแก่และย่านการค้าเก่าของเมือง ถือเป็นประหนึ่งพิพิธภัณฑ์รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองนครราชสีมา พัฒนาต่อเนื่องจนเป็นเมืองเช่นปัจจุบัน https://bit.ly/2IYRQai  และ https://issuu.com/toojatuporn/docs/thesisfinal.docx

     สำหรับผลงานโครงการ ทั้ง 12 ผลงานดังกล่าว ของนิสิตที่ร่วมนำเสนอรอบตัดสินในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ที่สนใจ สามารถชมผลงานของนิสิตผ่านทาง link ตามที่ระบุท้ายชื่อโครงการนิสิต ดังนี้

 1. โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา ชลบุรี โดย นายทัศนัย อ่อนศรี https://bit.ly/2vAt5IE และ https://bit.ly/2Y2BJM3
 2. โครงการฟื้นฟูย่านการค้าชายแดนพร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดย นายพีรพล ฮามพรม https://bit.ly/2V05nj3 และ https://bit.ly/2PMp64T
 3. โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าพญาไท เพื่อส่งเสริมให้เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในอนาคต กรุงเทพมหานคร โดย นายภูวดล จินดา https://bit.ly/2UWwCv5 และ https://bit.ly/2PKMj7v
 4. โครงการพัฒนาพื้นที่เมืองขอนแก่นเพื่อส่งเสริมบทบาทศูนย์บริการสุขภาพระดับอาเซียน โดย นายณัฐพงษ์ อนุมาตย์ https://bit.ly/2vAPzcE และ https://bit.ly/2Wj0qDr
 5. “ คน คลอง เมือง “ โครงการฟื้นฟูชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมและระบบนิเวศชุมชนบางประทุน เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร โดย นายอนุชา พรมศร https://bit.ly/2VLJlVI และ https://bit.ly/2DM2mgR
 6. โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นางสาวนิตยา กาพย์ขน https://bit.ly/2Y566RYและ https://bit.ly/2ZTIvpi
 7. โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนคลองบางหลวง ย่านบ้านศิลปิน และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดย นางสาววิจิตรา บุญสุยา https://bit.ly/2DH5VVd และ https://bit.ly/2VdPxGM
 8. โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้านภู เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โดย นางสาวปิยะนุช กล้าหาญ https://bit.ly/2PMfPtQ และ https://bit.ly/2GSiNsw
 9. โครงการออกแบบปรับปรุงพัฒนาเมืองใหม่บริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวบงกชธร พระชัย https://bit.ly/2DMFyNN และ https://issuu.com/sm.1311/docs/presentationpptx
 10. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า รอบวัดพระธาตุจอมทองวรวิหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน โดย นางสาวนิธินันท์ คณะมะ https://bit.ly/2Y1nHKF และ https://bit.ly/2UW23pj
 11. โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่สนามบินนครพนม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายวีรชัย เลาหะสัมพันธ์พร https://bit.ly/2GYeRI6 และ https://issuu.com/veerachai.pte/docs/full_plate

โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านคูเมืองเก่าโคราช จ.นครราชสีมา โดย นางสาวจตุพร มิลภา https://bit.ly/2IYRQai และ https://issuu.com/toojatuporn/docs/thesisfinal.docx

ภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฐา แสงวัฒนะชัย

ภาพประกอบการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »