ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

การประชุมวิชาการ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 เครือข่ายสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 สถาบันในพื้นที่ภาคอีสาน : ภูมิปัญญาเพื่อเมืองอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 นี้ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3-homepoom-2019-poster-create-outline

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 เครือข่ายสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 สถาบันในพื้นที่ภาคอีสาน : ภูมิปัญญาเพื่อเมืองอัจฉริยะ”

DOWNLOAD : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโฮมภูมิครั้งที่ 4 (รูปแบบ PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »