ข่าวฉบับประจำเดือน เมษายน 2562

1-3>Download<<

  • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14
    “14th JOINT WORKSHOP ON URBAN DESIGN AND CONSERVATION (14th JWUDC) BETWEEN UNIVERSITI TEKNOLOGI, MALAYSIA, MAHASARAKHAM UNIVERSITY, THAILAND.
  • โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส กับโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
  • นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลในการประกวดแบบ
  • การจัดการความรู้ (KM) การใช้โปรแกรม Windows10 , Google Drive และการใช้โปรแกรม Office 365
  • โครงการอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”
  • โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดป่าธรรมอุทยาน
  • สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
  • นิสิตร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมงาน ” ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ” ประจำปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »