หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมได้จัดโครงการเผยแพร่นิทรรศการหลักสูตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น

60335131_2273405126057481_9167679243172184064_n

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดการเรียนการสอรายวิชาวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม (Thesis in Landscape Architecture) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2/2561 เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562  ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น  และบัดนี้การทำวิทยานิพนธ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิต จึงมีความประสงค์จัดโครงการจัดนิทรรศการเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมต่อบุคคลภายนอก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการจัดนิทรรศการครั้งที่ 2 ของหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม และเป็นนิทรรศการของนิสิตรุ่นที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า LAND HUNT” โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของตนเองเผลแพร่ต่อบุคคลภายนอก และเป็นการแสดงความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน ทั้งกระบวนการคิด การออกแบบและการนำเสนอผลงาน
  2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
  3. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน การจัดนิทรรศการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของตนเองเผลแพร่ต่อบุคคลภายนอก และเป็นการแสดงความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน ทั้งกระบวนการคิด การออกแบบและการนำเสนอผลงาน เพื่อให้คณะฯ และหลักสูตรเป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน การจัดนิทรรศการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

59777653_2273405106057483_1874595002403782656_n

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน

          การลงทะเบียน : ภายในงานยังมีการแจกกล้าไม้ยางนาเพื่อไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก และเป็นการร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีร่วมกันซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการเรียนการสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 300 คน

กิจกรรมภายในงาน : การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพราะภายในงานมีที่หลากหลาย เช่น การแสดงของนิสิต การนำเสนอผลงาน การสร้างพื้นที่กิจกรรมของเด็กและเยาวชน การวาดภาพ การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยโดยการทำหุ่นจำลอง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความใส่ใจในสภาพแวดล้อมอมที่อยู่อาศัยของตนเอง

          การประชาสัมพันธ์หลักสูตร : การจัดงานในครั้งนี้ทให้หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีผู้เข้ามาสอบถามเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการทำงาน ตลอดจนการบริการทางวิชาการของหลักสูตรจำนวนมาก เพราะมีผู้ที่สนใจผลงานนิสิตจำนวนมากและผู้ที่มาติดต่อประสานงานให้หลักสูตรเข้าไปปรับปรุงพื้นที่หลากหลายรูปแบบ เช่นการปรับปรุงพื้นที่พักอาศัย การออกแบบพื้นที่พักตากอากาศ รีสอร์ท การออกแบบสวนเกษตร การออกแบบพื้นที่นันทนาการ ทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชุมพร และการจักงานในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนพื้นที่ร่วมกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเพจ Facebook ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม

ภาพประกอบโครงการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »