การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

img_3486

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  ได้นำฝ่ายบริหาร  ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562  เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานด้านต่างๆของคณะและถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีการแจ้งกิจกรรมที่จะดำเนินการของคณะที่จะมีขึ้นต่อไปด้วย  โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุม AR116  เวลา  13.30-16.00 น.  ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของคณะฯเข้าร่วมรับฟังและรับทราบทิศทางในการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติในแต่ละฝ่ายงานอันเป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »