โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

img_3555

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  ณ  ห้องประชุมใหญ่ AR 116  เวลา 08.30 -13.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณกัมปนาท อาชา   จากกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับเตรียมประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในเดือนปลายกรกฎาคม 2562 นี้  และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและกระบวนการศึกษาคุณภาพ  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  และหลักการเขียนแบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร)”  ให้มีประสิทธิภาพกระจายการทำงานประกันคุณภาพลงไปในระดับของหน่วยงานย่อย และพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด โกหลำ
ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง , วรารินทร์ ปัญญาวงษ์
ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »