ARCH MSU ปฐมนิเทศนิสิต STUDENT ORIENTATION

2019-student-orientation-edit-2

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา และปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

22 กรกฎาคม 2562

เวลา  08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

เวลา  09.00 – 09.30 น.      คณบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมทรงคุณ  อัตถากร

เวลา  09.30 – 09.45 น.      แนะนำสโมสรนิสิตชุดใหม่ ให้กับนิสิตทุกชั้นปี

เวลา 09.45 – 10.15 น.       มอบรางวัลนิสิตเรียนดี นักกิจกรรมดีเด่น นิสิตที่ชนะการประกวด

                                              /สโมสรนิสิตชุดเดิม

เวลา 10.15 – 11.00 น.       บรรยายให้ความรู้ประสบการณ์ทำงาน สร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ

                                            “การใช้ความคิดสร้างสรรค์ กับการสรรสร้างอาชีพ

                                             โดย คุณนินนิน – นันท์นภัส วงศ์โสภา และ คุณแม่มด รัตนาวลี นาคประกอบ

                                             2 บล็อกเกอร์คู่หู “Blacklist Secret” ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 4 แสนคน สาวสาย ภูธรที่สวยเซลฟ์ดึงอินเนอร์ผู้หญิงให้ลุกเป็นไฟ

เวลา 11.00 – 11.30 น.       นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา

เวลา 11.30 – 13.00 น.       เปิดโลกกิจกรรม

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป    จัดการเรียนการสอนตามปกติ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »