โครงการประชุมร้องเพลงเชียร์คณะประจำปีการศึกษา 2562

67458531_2432287436831853_8599262702621163520_o

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตย์ฯ ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมร้องเพลงเชียร์คณะประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีกำหนดในการทำกิจกรรมในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562   ถึงวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 การจัดกิจกรรมประชุมร้องเพลงเชียร์ของคณะเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่คณะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่ด้วยกัน รวมทั้งรุ่นพี่ รวมถึงได้แสดงความเคารพต่อคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายในคณะเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี การดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนรู้ในการทำงานกับผู้อื่น มีการบูรณาการทางความคิดและการทำงาน มีวิจารณญาณ มีจิตสาธารณะ จริยธรรม รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กรอบแนวทางการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมีสโมสรนิสิตคณะฝ่ายประธานเชียร์เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ

ข่าว : นิกานต์ดา  ทองน้อย
ภาพ : Arch Aperture ถาปัตย์เพ้อเจ้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »