กิจกรรม “KM การเขียนหนังสือ / ตำรา”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การเขียนหนังสือ / ตำรา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ผลิตหนังสือ / ตำรา ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และสรุปแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนหนังสือ / ตำรา ดังนี้

ddd

ข่าว/ภาพ : ผศ.ดร.สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์, ผศ.ดร.อมฤต หมวดทอง และจารุณี คำศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »