คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับรางวัลในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่15

1

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบรางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” พร้อมกล่าวปิดการประชุม ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 85 เรื่อง จําแนกเป็น การนําเสนอภาคบรรยาย 22 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 63 เรื่อง โดยมีการประกวดผลงานทาง วิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม โดยคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ที่มีผลงานได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์อย่างบูรณาการบ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ผู้นำเสนอผลงาน สุนทรี ถูกจิตต์

รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์สาขาบริการวิชาการ
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการต่อเนื่องปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผู้นำเสนอผลงาน วิชาภรณ์ ชำนิกำจร

รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา บ้านลาดพัฒนา จ.มหาสารคาม
ผู้นำเสนอผลงาน รังสิทธิ์ ตันสุขี

รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการการจัดทำแผนที่และแอพลิเคชั่นแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตของมหาสารคาม
ผู้นำเสนอผลงาน วีรพล เจียมวิสุทธิ์
ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง
ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »