โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต

img_7387

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต  ณ ห้องประชุม AR 201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นิสิต และเพิ่มเติมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการสนทนา การสื่อสาร  ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง (Listening)  การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อนิสิตสำหรับนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไป

ผู้ประสานงานโครงการ : ศิรินภา วงษ์ชารี
ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »