โครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC 62 โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

img_7509

เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายนที่ผ่านมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC 62  ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (AR113)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้ศึกาาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยคณะส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านออกแบบที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอยู่ในทุกหลักสูตร  สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  กระทรวงพลังงาน  โดยมีศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือต่างๆโดยมีการอบรมโปรแกรม BEC เป็นโครงการหลักตามแผนงานความร่วมมือในแต่ละปี  ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายหลักคือนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2  จำนวน 55 คน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอี 5 คน  ซึ่งมีอาจารย์ประจำรายวิชาทั้ง 3 คน ทำหน้าที่ร่วมดูแลการจัดอบรมเพื่อให้ความเข้าใจกับนิสิตได้อย่างทั่วถึง

ผู้ประสานงานโครงการ : ผศ.สุรีพรรณ์  สุพรรณสมบูรณ์
ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรมโครงการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »