โครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC 62 โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

SDGs : 13 Climate Action
img_7509

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC 62 โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC 62  ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (AR113)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้ศึกาาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยคณะส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านออกแบบที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอยู่ในทุกหลักสูตร  สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  กระทรวงพลังงาน  โดยมีศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือต่าง ๆ โดยมีการอบรมโปรแกรม BEC เป็นโครงการหลักตามแผนงานความร่วมมือในแต่ละปี  ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายหลักคือนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2  จำนวน 55 คน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอี 5 คน  ซึ่งมีอาจารย์ประจำรายวิชาทั้ง 3 คน ทำหน้าที่ร่วมดูแลการจัดอบรมเพื่อให้ความเข้าใจกับนิสิตได้อย่างทั่วถึง

A training program of BEC 62 in collaboration with the Department of Alternative Energy Development and Efficiency

On 26-27 September 2019 at the Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts, Mahasarakham University collaboration with the Department of Alternative Energy Development and Efficiency organized a training BEC 62 Program under the cooperation agreement (MOU) at the Computer Laboratory for Design (AR113). Assistant Prof. Jarunee Nimitsiriwat, Deputy Dean for Administrative Affirs over the opening speech of this project.

The Project aims for study to gain practical learning by promoting the teaching and learning by design with the emphasis on environmental and resource conservation in all course. In line with the university that has a cooperation agreement with the Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy. There is a building design coordination center for energy conservation as a coordinator for various cooperation with BEC program training as the main project according to the cooperation plan each year. The main target group is the 4th year students in architecture. In the course of sustainable Architectural design for tropical climate 2, 55 people and 5 people who are interested in joining the course, all 3 lecturers of the course are responsible for taking care of the training to thoroughly understand the students.

ผู้ประสานงานโครงการ : ผศ.สุรีพรรณ์  สุพรรณสมบูรณ์
ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรมโครงการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »