ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๐๖๕๐/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ให้คณบดี  ผู้อำนวยการสถาบัน  ผู้อำนวยการสำนัก  ผู้อำนวยการศูนย์  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

      ผู้สอบได้  ลำดับทีี่ ๑ นายอธิพงษ์  แสงรัตน์
ลำดับทีี่ ๒ นางสาวเยาวเรศ  วรรณศรี
ลำดับทีี่ ๓ นางสาวธรรมรัตน์  เณรสุวรรณ
ลำดับทีี่ ๔ นางสาวเสาวลักณ์  ม่วงกลาง

ขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุ  ณ  สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ และให้นำหลักฐานการบรรจุมาแสดงด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้
2-10-62_1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »