นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

1
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้
อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง “จิตอาสา” ที่จะพัฒนาและรับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 5 คณะ มีนิสิตลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น 675 คน ได้แก่
  1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. คณะสาธารณสุขศาสตร์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตย์ศิลป์
  5. คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ของรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรของรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่
  1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเข้าพื้นที่ชุมชนและผลการศึกษากระบวนการบริการวิชาการของแต่ละหลักสูตร
  3) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ฯ ตามอัตลักษณ์ของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทั้งนี้นิสิตปีที่ 2 สาขานฤมิตศิลป์ (CA) ร่วมนำเสนอผลงานบนเวที และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท และร่วมจัดนิทรรศการโครงการของนิสิต ca ชื่อโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน-การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง  ที่ปรึกษาโครงการ อ.สุนทรี ถูกจิตต์
15
ภาพ : อ.สุนทรี ถูกจิตต์
ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง
ที่มา : สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »